Klienci

 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

W kooperacji z Herder Institut w Marburgu Instytut Sztuki PAN podjął inwentaryzację dokumentacji fotograficznej zabytków z terenu dawnych Prus Wschodnich. Ze względu na konieczność:

  • szybkiego dostosowania do specyficznych wymagań formatu opisu obiektów
  • zapewnienia wymienialności danych w skali międzynarodowej
  • składowania zeskanowanych fotografii w systemie
  • przygotowania danych do publikacji na CD

Instytut Sztuki zwrócił się do firmy Arch-Info z propozycją współpracy. Przeprowadzono wdrożenie, którego efektem stała się publikacja multimedialna oparta o bazę danych pt. „Archiwum pruskiego konserwatora zabytków w Królewcu”.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Pierwszy ośrodek uniwersytecki w Polsce, który podjął się tworzenie profesjonalnych baz danych dotyczących zabytków sztuki, wykorzystując w tym celu format danych uznany w skali międzynarodowej. W pierwszej fazie prace badawcze, prowadzone we współpracy z Bildarchiv Foto Marburg finansowane, były ze środków fundacji Volkswagena. W ich ramach zaprojektowano, wykonano i wdrożono także oprogramowanie Midas Browser. W drugiem etapie współpracy opracowano i wdrożono "Tezaurus Hierachiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego" na bazie systemu Midas Browser .

Koordynatorem prac, prowadzonych przez Pracownię Dokumentacji Zabytków Sztuki Instytutu Historii Sztuki, jest Dr Agnieszka Seidel-Grzesińska.

 

Muzeum Etnograficzne im S. Udzieli w Krakowie

W ramach projektu opracowano w oparciu o bazę danych Midas Browser Wirtualne Muzeum Drzeworytów ze zbiorów własnych.

Koordynatorem prac z ramienia Muzeum jest p. kustosz Beata Skoczeń-Marchewka